آموزش نحوه کار با این سایت

اطلاعات تماس
{rsform 5}

سیر مطالعاتی شهیدمطهری «رحیق مختوم»_سطح 1

مجموعه: دورۀ سیر مطالعاتی مجازی
خلاصه درس: 

دورۀ سیر مطالعاتی مجازی شهید مطهری_سطح 1

  دکتر خیاط زنجانی

   پانزده جلسه

    غیرحضوری - آفلاین

تاریخ شروع:  دوشنبه, 12 تیر 1396
تعداد مراحل: 17
menu